Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo a látkové pleny

Prostředek na bílý a stálobarevný textil s bělicím účinkem a antimikrobiální přísadou. Vhodný na ložní prádlo, dětské oblečení a látkové pleny z přírodních vláken i směsných tkanin.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta dostupnost cena za dávku cena za balení Počet (ks)
250 g papírový sáček
Počet dávek v balení: 17 (cena za dávku: 3,47 Kč)
Skladem
3,47 Kč
59 Kč
850 g papírový sáček
Počet dávek v balení: 57 (cena za dávku: 3,14 Kč)
Skladem
3,14 Kč
179 Kč
Počet dávek v balení: 57 (cena za dávku: 3,95 Kč)
Skladem
3,95 Kč
225 Kč
5 kg papírová taška
Počet dávek v balení: 333 (cena za dávku: 2,37 Kč)
Skladem
2,37 Kč
789 Kč
Počet dávek v balení: 1000 (cena za dávku: 1,95 Kč)
Skladem
1,95 Kč
1 950 Kč

Složení

> 30 % uhličitan sodný, 5-15 % perkarbonát sodný, 5-15 % silikát, 5-15 % hydrogenuhličitan sodný (soda bicarbona), citronan sodný; < 5 % prášek z mýdlových ořechů v biokvalitě a prášek z olivového mýdla (mýdlo z olivového oleje, chlorid sodný).

Bezpečnost

Obsahuje: uhličitan sodný, perkarbonát sodný, silikát. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Likvidace: Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Použitý obal po důkladném vyprázdnění/vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.


Zadané údaje nejsou správné, opravte je prosím.

Podobné produkty